POLICY

Kvalitetspolicy

Vårt företag skall verka för att:

 • Leverera tjänster och produkter av sådan kvalité att våra kunders förväntningar till fullo blir uppfyllda.
 • Detta förutsätter en tjänst eller produkt av jämn och god kvalité i alla led.
 • Vara lyhörd för marknadens krav och ständigt sträva efter att förbättra vårt arbete.
 • Följa myndigheters krav och bestämmelser.
 • Att all verksamhet och alla tjänster måste betraktas som ett uttryck för vår kvalité. Detta är av avgörande betydelse för vår konkurrensförmåga och lönsamhet, samt ett villkor för en framstående position inom vår bransch.

Miljöpolicy

 • Vårt företag skall leverera produkter och tjänster som tar hänsyn till en god arbetsmiljö samt till den inre och yttre miljön.
 • Vi eftersträvar att, i vårt dagliga arbete, använda material och metoder som är skonsamma mot miljön samt hålla oss informerade om nyheter och förbättringar på marknaden.
 • Vår personal utbildas och informeras i miljöfrågor så att ett miljömedvetet beteende möjliggörs och uppmuntras.
 • Vi ser det som ett minimikrav att följa gällande lagstiftning, föreskrifter och andra miljökrav, som vår verksamhet berörs av.
 • Vi tar ansvar vid projektering att miljöfarliga produkter samlas in och omhändertas på ett miljöriktigt sätt.
 • Miljöfarligt avfall hanteras med största försiktighet för att undanröja risker för människan och miljön.